کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :

[ad_1]

منافع شخصی انگیزه مهم بشری است و این کتاب به بررسی پیشرفت آن در ایالات متحده و پیامدهای آن برای سیاست ، تجارت و روابط شخصی می پردازد. در دوران پس از جنگ ، درک آمریکایی ها از منافع شخصی خود از مفهوم الکسیس دو توکویل در مورد “منافع شخصی خوب درک شده” دور شد – جایی که مردم متوجه می شوند منافع آنها با موفقیت جامعه ای که عضو آن هستند تأمین می شود. – به سوی “فردگرایی” – که منظور از آن چارچوب باریکی بود که اغلب باعث می شود مردم به دنبال منافع خود با هزینه جامعه باشند. این کتاب قبل از بررسی پیامدهای منفی آن برای دموکراسی ، با تحلیل محتوای کمی و کیفی سخنرانی های ریاست جمهوری ، مجموعه های تلویزیونی و موسیقی عامه پسند ، این تحول را مستند می کند.

[ad_2]

source