کتاب The Post-War Reconstruction of Greece : A History of Economic Stabilization and Development, 1944-1952

[ad_1]

این کتاب اولین توصیف جامع از چگونگی ترسیم نقشه اقتصادی آینده یونان توسط اقتصاددانان ، مهندسان و صنعتگران را در پی ویرانی جنگ داخلی ارائه می دهد. این بحث سیاسی را که بین یونان و حامیان مالی آن در مورد روند آینده اقتصاد و سرمایه گذاری مورد نیاز و تأمین مالی آن انجام شده است ، مستند می کند. این کتاب از طریق روایت تاریخی ، منابع بایگانی و تاریخ شفاهی درک بهتری از دستاوردهایی دارد که بسیاری از اقتصاددانان به عنوان “معجزه اقتصادی” اعلام کرده اند.

[ad_2]

source