کتاب The Power of Cities in Global Climate Politics : Saviours, Supplicants or Agents of Change?

[ad_1]

اکنون احساس خوش بینی محسوسی در مورد نقش شهرها و شبکه های شهرهای فراملیتی در مدیریت آب و هوای جهانی وجود دارد. با این وجود ، در میانه سرخوشی ، این احساس نیز وجود دارد که قدرتی که به شهرها نسبت داده می شود – و که آنها غالباً تصور می کنند – غلو شده است. قدرت شهرها و شبکه های شهری برای ایجاد تغییر در سیاست جهانی آب و هوا آن چیزی نیست که به نظر می رسد. این کتاب به بررسی مفاهیم مشارکت شهر در سیاست های جهانی آب و هوا می پردازد و چارچوبی نظری را بیان می کند که می تواند برای درک قدرت شهرها در ارتباط با شبکه های شهرهای فراملی ، شرکت های چند ملیتی و دولت های ملی استفاده شود. این کتاب مورد توجه دانشجویان و محققان در زمینه های حاکمیت فراملی ، سیاست های زیست محیطی جهانی و تغییرات آب و هوایی قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

source