کتاب The Practice of Surgical Pathology : A Beginner's Guide to the Diagnostic Process

[ad_1]

در آموزش آسیب شناسی ، یک شکاف آموزشی گسترده بین دانشکده پزشکی و دستیاری وجود دارد. در نتیجه ، یک آسیب شناس آموزش دیده اغلب آمادگی اقامت را نمی یابد. این کتاب ، که به طور کامل رنگ آمیزی شده است ، زمینه آسیب شناسی عملی را فراهم می کند و زمینه ای برای ایجاد یک پایگاه دانش فراهم می کند. این شامل مقدمه مقدماتی است و از طریق هر سیستم ارگان پیشرفت می کند. در هر فصل ، یک بررسی مختصر از بافتهای طبیعی قابل توجه ، بحث در مورد انواع نمونه معمولی ، رویکرد استراتژیک به نمونه و بحث در مورد اینکه چند تشخیص مختلف با یکدیگر مرتبط هستند ، وجود دارد.

[ad_2]

source