کتاب The Redheaded Outfield, and Other Baseball Stories

[ad_1]

متن: “سه نفر از موهای قرمز دلانی وجود داشت – رد گیلبات ، بازیکن چپ. ردی کلمر ، بازیکن راست و ردی ری ، هافبک ، مشهورترین ورزشگاه تاکنون در لیگ بیس بال را تشکیل می دهند. این افتخار دلانی بود ، همچنین مشکل او نیز بود. Red Gilbat جوزپه بود – میانگین ضربه او 371 بود. هر دانشجوی بیس بال می تواند این دو واقعیت را با یکدیگر بسنجد و درمورد مشکل دلانی چیزی را بفهمد. مسیر Red Gilbat نمی تواند در کمپ باشد. شبحی با بازوهای بلند. شبح موی قرمز و شبح قرار است هنگام بازی در آن ساکن شوند.

[ad_2]

source