کتاب The Reluctant Refugee: Are Lingering Memories Worth Retaining?

[ad_1]

دستت را بلند کن! چه کسی می خواهد پناهنده شود؟ مطمئناً نکردم! مادرم ایده های دیگری داشت. لحظه ای سرنوشت ساز با گرفتن آهن از ستم ، قدرت او را شل کرد. این تنها چیزی بود که او نیاز داشت. ما از دو حد عبور کردیم. مانع فیزیکی آسان بود. از بین بردن شکاف فرهنگی دشوار بود. این داستان درباره حماقت ، خودخواهی و ضعف انسان است. با این حال ، بالاتر از همه ، شجاعت پایدار مردم عادی در زمان های خارق العاده ای گیر کرده است.

[ad_2]

source