کتاب The Restorative Poetics of a Geological Age : Stifter, Viollet-le-Duc, and the Aesthetic Practices of Geohistoricism

[ad_1]

این کتاب دو متفکر اواسط قرن نوزدهم را بررسی می کند – نویسنده اتریشی آدالبرت استیفتر و معمار فرانسوی اوژن ویولت-ل-دوک – که تاریخ فرهنگی را در الگوی تاریخ زمین تصور می کردند: به عنوان تاریخچه چیزهایی که باید بازسازی شوند و جهانهایی که باید دوباره ساخته شوند. حوزه نوظهور زمین شناسی ، اندیشه فرهنگی را شکل داد. حفاظت از محیط زیست ، که با فرسایش اطلاع داده می شود ، آینده بازسازی ترمیمی را متصور است.

[ad_2]

source