کتاب The Secret of Achievement

[ad_1]

راز دستاورد یکی از کارهای اولیه ماردین است و چهار سال پس از موفقیت خارق العاده Push to Front نوشته شده است. شجاعت ، خویشتنداری ، عادات خوب ، عزم راسخ و استقامت از ویژگی های فردی است که ماردین در این کتاب مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، و آنها همان چیزی است که وی “اسرار” را برای پیشرفت در زندگی می خواند. این نویسنده زندگی خود را وقف جمع آوری نامه های حکاکی شده در حکمت اعصار کرد و آنها را به ده ها جلد و هزاران صفحه منتقل کرد که هر یک از جواهرات واقعی عصرها هستند. یک نسخه چاپی

[ad_2]

source