کتاب The Secret of Love

[ad_1]

زندگی شما همان چیزی است که ساخته اید. اگر بتوانید از درسی که برای خود ایجاد کرده اید بیاموزید ، خوشبختی ، آرامش و آزادی بیشتری از ترس پیدا خواهید کرد. راز عشق ، چهاردهمین کتاب از مجموعه رونوشت ماهانتا ، پر است از داستان ها و ایده های عملی از صحبت های سری هارولد کلمپ در سال 1994 تا 1995 برای کمک به شما در گسترش ، گسترش ، گوش دادن ، گوش دادن و لمس کردن. از طریق همین کارهای کوچک عشق است که خود را پیدا خواهید کرد – و خدا. شما راز دادن بیشترین رسید را خواهید یافت.

[ad_2]

source