کتاب The Self-Build Experience : Institutionalization, Place-Making and City Building

[ad_1]

با استفاده از دیدگاه مقایسه ای بین المللی گسترده كه كشورهای مختلفی را در سراسر آمریكای جنوبی ، اروپا و آفریقا در بر می گیرد ، مشاركت كنندگان در ساخت خودكار گروه های با درآمد كم و متوسط ​​در مناطق شهری به هدایت ساكنین می پردازند. اگرچه رفاه اجتماعی ، اقتصادی و شهری در این زمینه ها متفاوت است ، اما بین حکومت های رسمی و خودتنظیمی تنش مکرر در سراسر قاره ها وجود دارد. همكاران مشكلات چند وجهي مقررات مربوط به خودسازي را تحت شرايط مدرنيزاسيون مطالعه كرده و رويكردهاي جايگزيني براي نهادسازي ، طراحي فضا ، طراحي شهري و تصور مجدد مالكيت اخلاقي و اداري شهر را در نظر مي گيرند. این کتاب با دامنه ابتکاری خود ، مجموعه ای از راه حل های جهانی را برای غلبه بر تنش های سازمانی به منظور بهبود توسعه پایدار آینده ارائه می دهد.

[ad_2]

source