کتاب The Sociology of Sports-Talk Radio :

[ad_1]

این کتاب تحلیلی توصیفی از تعامل اجتماعی را که در آنچه نویسنده تصور کرده است “بازار روایت ریاضی با واسطه” است ، ارائه می دهد. این ساختارها و فرایندهای اجتماعی را بررسی می کند که رادیو گفتگوی ورزشی را به یک محیط پر جنب و جوش در جامعه تبدیل می کند و در پی شناسایی پویایی اساسی جامعه است که باعث می شود همه این مکالمات بی پایان برای شنوندگان ما حیاتی باشد. تمرکز تحلیلی و کیفی بر روی این بستر جذاب – جایی که مردم دور هم جمع می شوند تا با عزمی راسخ ، رنگ و غالباً با وحشییت شگفت انگیز تعامل داشته باشند – فرایندهای کلیدی را که از طریق آنها ارتباط برقرارکنندگان انسان معنا می کنند برجسته می کند.

[ad_2]

source