کتاب The Soils of Ecuador :

[ad_1]

این اولین کتابی است که به طور جامع درباره خاک اکوادور بحث می کند. غنی از تصاویر ، اطلاعاتی در مورد خصوصیات منحصر به فرد و توزیع این خاکها فراهم می کند. به دلیل نفوذ آند ، که به شدت اوضاع و هوا و مواد مردسالارانه را تغییر داده است ، یک کشور نسبتاً کوچک مانند اکوادور دارای درجه بندی خاک متنوعی است که بندرت در کشورهای دیگر یافت می شود. این کشور توسط آندها به سه منطقه مشخص تقسیم شده است: دشت ساحلی ، ارتفاعات آند و منطقه آمازون ، هر یک دارای خاکهای مختلف تحت تأثیر شرایط تغییر یافته در آن منطقه ، و همچنین لازم است جزایر گالاپاگوس را به عنوان منطقه ای جداگانه با آب و هوای خاص و مواد والدین.

[ad_2]

source