کتاب The Southern Energy Corridor: Turkey's Role in European Energy Security :

[ad_1]

این کتاب با تمرکز ویژه بر کریدور انرژی جنوب که به سرعت در حال ظهور است ، اهمیت ترکیه در تنوع بخشیدن به منابع امنیتی آینده اروپا را برجسته می کند. ترکیه با موقعیت مکانی خود ، نقش مهمی در این کریدور دارد که از منابع هیدروکربنی از منابع روسی ، خزری ، مدیترانه شرقی و عربی تأمین می شود. این کتاب به بررسی نقش ترکیه به عنوان یک کشور ترانزیتی (و همچنین رشد بازار داخلی انرژی آن) می پردازد و از آخرین شواهد در مورد ژئوپلیتیک خطوط لوله مختلفی که در ترکیه همگرایی دارند ، استفاده می کند. شواهد ، از جمله نقشه ها ، ترکیه را به عنوان یک قطب انرژی در یک مدل انرژی منطقه ای هدایت می کند که توسط رفتار منطقی و نیروهای بازار هدایت می شود. این کتاب افزایش همکاری استراتژیک انرژی بین اتحادیه اروپا و ترکیه را به منظور به حداکثر رساندن منافع مشترک توصیه می کند.

[ad_2]

source