کتاب The Two Hands of God : The Myths of Polarity

[ad_1]

دستان خدا تجربه قطبی انسان را کشف می کند ، حالتی که در آن ویژگی های به ظاهر مخالف بخشی از یک کل بیشتر است. این نویسنده روشهایی را بیان می کند که فرهنگهای مختلف مفهوم قطبی گرایی را از طریق زبان نمادین اسطوره ، ادبیات و هنر چاپی بیان می کنند.

[ad_2]

source