کتاب Theatre, Performance and Change :

[ad_1]

این کتاب برای ایجاد “تغییر عجیب” در مطالعات تئاتر و اجرا به کار می رود. از این مفهوم ناشی می شود که تغییر مقوله ای بی پاسخ است که تئاتر و نمایش را به عنوان عمل هنری ، اجتماعی ، آموزشی و مادی بیش از حد تعریف می کند ، دانشمندان و دست اندرکاران در اینجا جمع شده اند (از جمله متخصصان تاریخ تئاتر ، ادبیات ، تئاتر آموزشی و جوانان. به هنرها ، سیاست های هنری ، تئاتر با سرمایه گذاری اجتماعی و عملکرد فعالین می پردازد) مسئله تغییر در سی و پنج مقاله کوتاه. برای هر کسی که روابط تئاتر ، اجرا و تغییر خود را زیر سوال ببرد ، این کتاب آغاز یک گفتگوی اساسی است.

[ad_2]

source