کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :

[ad_1]

این کتاب در مورد مشکلات ترمومکانیکی الاستیک برای یک دال بتونی مستطیل نازک بحث می کند. با استفاده از مشتق نظری همراه با مثالهای عددی ، آن را به تفصیل راه حل تحلیلی انحراف ، گشتاور خمش ، لرزش حرارتی و پیچش حرارتی دال بتونی و مستطیل شکل بتن را توضیح می دهد. برای تسهیل کاربرد ، کتاب همچنین شامل جداول محاسبه انحراف و گشتاور خمش برای یک صفحه مستطیلی نازک ، دارای چهار لبه پشتیبانی شده و با شرایط مرز آزاد است.

[ad_2]

source