کتاب Towards a Synergistic Combination of Research and Practice in Software Engineering :

[ad_1]

این کتاب گزارش از تحولات اخیر در تحقیق و عمل مهندسی نرم افزار است. این بخش به 15 فصل تقسیم شده است: زبانها و ابزارها. فرآیندهای توسعه ؛ مدل سازی ، شبیه سازی و تأیید و آموزش. در دسته اول ، این کتاب شامل فصلهایی در مورد زبانهای خاص دامنه ، پیچیدگی برنامه ، آزمایش و ابزار است. در مرحله دوم ، گزارش هایی از توسعه مبتنی بر آزمون ، دستوری دستور زبان و مدیریت برنامه را ارائه می دهد. به نوبه خود ، فصل های بعدی با مدل سازی ، شبیه سازی و تأیید سیستم های زمان واقعی ، سیستم های تلفن همراه ، شبکه های رایانه ای و یک چارچوب مبتنی بر اسکرام سروکار دارند. هدف این تحقیق محققان و پزشکان است که دستیابی به ترکیبی هم افزا از نتایج تحقیق در دانشگاه و بهترین روشهای مورد استفاده در صنعت و دستیابی به راهنمای ارزشمند مرجع برای هر دو گروه است.

[ad_2]

source