کتاب Towards Green Cities : Urban Biodiversity and Ecosystem Services in China and Germany

[ad_1]

این کتاب با هدف گرفتن ، توصیف و انتقال اهمیت ، ارزشها و پتانسیل فعلی تنوع زیستی شهری و خدمات اکوسیستم به دانشمندان و متخصصان در زمینه توسعه پایدار شهری و فرآیندهای مداوم شهرنشینی ارائه شده است. تحولات فعلی ، رویکردهای مختلف و چالش های آینده در رقابت برای فضای سبز و مصرف زمین شهری در چین و آلمان در مطالعات موردی و نمونه های عمل خوب توسعه ، بحث و نشان داده شده است. هدف استراتژیک ارزیابی بلند مدت از پتانسیل و افزایش علاقه به فضای سبز شهری در برنامه ریزی و توسعه شهر است. این کتاب توصیه های مشخصی را برای برنامه ریزان شهر ، سیاستمداران و ذینفعان در زمینه زیرساخت های سبز در رابط محیط و منظر شهری ارائه می دهد.

[ad_2]

source