کتاب Towards Post-Native-Speakerism : Dynamics and Shifts

[ad_1]

این کتاب آینده سخنرانان فراتر از زبان مادری را بررسی می کند. این مقاله ماهیت زبان مادری (انگلیسی و ژاپنی) را در زمینه ژاپنی و دلایل احتمالی اشتغال معلمان زبان در صورت عدم پذیرش صحبت از زبان مادری را بررسی می کند (یعنی در عمل معلمان آینده زبان انتظار دارند چه کار کنند و باشند؟). این مسئله با بررسی گزارش های فردی معلم و محقق در مورد تجربه محل کار و شمول / استثنا-مبتنی بر زبان ، و همچنین صحبت ژاپنی در آموزش ژاپنی به عنوان یک زبان خارجی ، مشکلاتی را که مدل بومی زبان در آموزش زبان های خارجی ایجاد می کند ، آشکار می کند. سپس با مطالعه مفهوم زبان پس از مادری در رابطه با دیدگاه های چند زبانه و جهانی سازی به طور کلی ، با تمرکز ویژه بر آموزش ، به دنبال راه حل برای مشکلات است.

[ad_2]

source