کتاب Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches

[ad_1]

این جلد سه حوزه دانش و عمل را در هم آمیخته است: بلاغت ، زندگی مادی و محیط. این فصل ها با گردآوری دانشمندان از سنت های مختلف نظری و انتقادی پیرامون موضوع مشترک بوم شناسی ، درک چند لایه ای از زندگی مادی را ایجاد می کند. با تأکید بر رابطه ، بهم پیوستگی و زمینه ، جهت گیری محیطی که ایجاد می کنیم هم از نظریه بلاغت و هم از مداخلات محیطی آگاه است. همکاران در زمینه های مختلف – نظریه های کیهان شناسی ، بلاغت ، استراتژی ، گفتمان زیست منطقه ای ، استعمار هسته ای و موارد دیگر – تحقیقات جعلی نظریه های عملی را ارائه می دهند ، در مجموع راه های جدید ارتباطی بین دانشمندان را در ارتباطات محیطی ، مطالعات ارتباطی ، بلاغت و ترکیب ترکیب می کنند. این کتاب با هدف الهام بخشیدن و پیشبرد تفکر زیست محیطی و نشان دادن ارزش آن برای شعارها و ارتباطات و همچنین تفکر و عمل در محیط زیست است.

[ad_2]

source