کتاب Transdisciplinary Systems Engineering : Exploiting Convergence in a Hyper-Connected World

[ad_1]

این کتاب به بررسی روش هایی می پردازد که در آن همگرایی متخصص و پیشرفت های فناوری در حال تبدیل مهندسی سیستم برای رفع شکاف در مهندسی سیستم های پیچیده هستند: مهندسی سیستم های بین رشته ای (TSE). TSE برای یافتن پیوند فراتر از رشته های سنتی است؟ این کتاب مجموعه ای از روش های جدید را در زمینه های مختلف بورس تحصیلی مانند علوم کامپیوتر ، علوم اجتماعی ، مطالعات انسانی و طراحی سیستم ها برای آشکار کردن الگوها ، شایستگی ها ، ویژگی ها و مسیرهای طراحی بصری بررسی می کند. این کتاب که برای خدمت به بخشهای مختلف تشکیل شده است ، بعنوان یک مکمل ایده آل برای کتاب درسی دوره های تحصیلات تکمیلی مهندسی سیستم ، یک متن مرجع برای مدیران برنامه ها و مهندسان عملی در تمام صنایع و یک منبع اساسی برای محققان درگیر در تحقیقات بین رشته ای در مهندسی سیستم و طرح.

[ad_2]

source