کتاب Trauma in Otolaryngology :

[ad_1]

تروما جنبه مهمی از تمام تخصصهای مراقبتهای بالینی است. به عنوان یک قاعده کلی ، هر رشته روش ها و پروتکل های خاص خود را برای مقابله با آسیب روحی دارد. این کتاب در مورد جنبه های مختلف آسیب گوش ، بینی و گلو برای همه گروه های پزشکان – دانشجویان ، کارآموزان و متخصصان مستقل به طور یکسان – تمرکز دارد و یک راهنمای اساسی برای مدیریت بهینه آسیب گوش ، بینی و گلو ارائه می دهد.

[ad_2]

source