کتاب Trinitarian Doxology : T. F and J. B. Torrance’s Theology of Worship As Participation by the Spirit in the Son’s Communion with the Father

[ad_1]

بیشتر برنامه های درسی الهیات مذهبی انسان محور هستند: مطالعه مراسم مقدس در درجه اول به آنچه ما نمازگزاران انجام می دهیم ، متمرکز است. توماس اف تورانس و جیمز بی. این نه تنها “علت” عبادت و نه فقط “چه” عبادت را به ما می گوید ، بلکه بیشتر بر شخصی است که او را می پرستیم. از همه مهمتر ، این نقش اصلی انسانیت مسیح را به عنوان كاهن اعظم صعودی كه تنها عبادت كامل ارائه می دهد و روح از طریق آن ما را قادر می سازد تا خدا را پرستش كنیم ، كاملاً تشخیص می دهد.

[ad_2]

source