کتاب Trio Sonata in D Minor RV 63 – For 2 Violins and Basso Continuo (1705)

[ad_1]

بسیاری از کتابهای اولیه ، به ویژه آنهایی که مربوط به قرن بیستم و پیش از آن هستند ، اکنون بسیار نادر و گران تر شده اند. ما این آثار کلاسیک را با استفاده از متن اصلی و آثار هنری ، در نسخه های مدرن ، با کیفیت و مقرون به صرفه بازنشر می دهیم.

[ad_2]

source