کتاب Trouble on the Wild West Express

[ad_1]

در تور قطار جنوب غربی ، کسی روزهای آشفته غرب قدیم را زنده می کند! آیا می توانید به آلدیان کمک کنید تا بفهمد چه کسی پشت این مسئله است؟ در این معمای تعاملی ، مسیری را که می خواهید انتخاب کنید ، به خوانندگان کودکان Boxcar کمک می کند تا تصمیمی بگیرند که یا معما را حل کند یا به انتهای خط منجر شود.

[ad_2]

source