کتاب Trouver sa voie : Comment faire l'entreprise buissonnière ?

[ad_1]

چه دانشجو باشید ، چه مشاور ، چه مدیر اجرایی بازآموزی و چه جویای کار ، چگونه بخشی را پیدا می کنید که با ارزش های شما همسو باشد؟ چه از طریق تاریخ و چه از اساطیر بومی ، از طریق جنگ یا قهرمانان ، از طریق تشریفات یا تابوها ، همه بخشهای فعالیت مانند جوامع وحشی هستند. این کار که به عنوان یک راهنما طراحی شده است ، شما را به از دست دادن مدرسه دعوت می کند و به شما اجازه می دهد تا در بخشهای مختلف فعالیت به منظور معنا بخشیدن به حرفه خود ، پرورش خود از نظر فرهنگی ، و از مشاوره تا توزیع ، برای تحقق حرفه خود کاوش کنید.

[ad_2]

source