کتاب Trust, Life Satisfaction and Opinions on Immigration in 15 European Countries

[ad_1]

اروپا در جریان است. بحران اقتصادی ، مهاجرت گسترده و حملات تروریستی ، همبستگی بین المللی و نگرش نسبت به آزادی های مدنی مانند آزادی حرکت را تحت فشار قرار داده است. کشورهای اروپایی تا چه حد مهاجرت و پذیرش پناهندگان را ترجیح می دهند و تا چه حد به سیاستگذاران و یکدیگر اعتماد دارند؟ آیا ارزشها ، اعتقادات و نگرشهای مشترک در بین اروپاییان از کشورهای مختلف وجود دارد؟ این گزارش آخرین داده های نظرسنجی اجتماعی اروپا (ESS) را که یک مطالعه بزرگ دو ساله در مورد روندها و ارزش ها در 15 کشور اروپایی است ، با توجه ویژه به نگرش نسبت به مهاجرت ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

[ad_2]

source