کتاب Truth, Force, and Knowledge in Language : Essays on Semantic and Pragmatic Topics

[ad_1]

این کتاب بیست و پنج مقاله از مقالات نویسنده را جمع آوری می کند ، که هر یک از آنها به یک مسئله توصیفی یا اساسی می پردازند که وقتی تعامل بین مفاهیم زبانشناختی و عمل گرایانه از یک سو و فلسفه زبان از طرف دیگر بوجود می آید. مقالات در سه قسمت مرتبط به هم قرار گرفته اند (من. سوالات معنی و حقیقت ؛ ii. پرسش های معنا و قدرت ؛ iii. مباحث معرفت شناسی). مفهومی ، تلاش برای تعریف چشم اندازها برای مشاهده و شرایط تحت درک بهتر آن مباحث را می توان جستجو کرد. این کتاب برای زبان شناسانی که در معناشناسی و عمل شناسی کار می کنند و همچنین فیلسوفانی که در فلسفه زبان و معرفت شناسی کار می کنند مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

source