کتاب Try to Get Lost : Essays on Travel and Place

[ad_1]

از طریق سفرهای نویسنده در اروپا و ایالات متحده ، “تلاش گمشده” به جستجوی مکانی می پردازد که ما را وادار می کند و ما را تعریف می کند: چیزهایی که ما حمل می کنیم ، اینکه چگونه سیاست جغرافیا را القا می کند ، رسانه ها ایده ایده وطن ، پژواک باستان و مدرن کلمه “هتل” و کشف مداوم حاصل از برخوردها با خود. بقیه در سرزمین آشنا و بیگانه هستند. فرانک فرض می کند که زمان ممکن است در واقع مکان نهایی مسکونی ما باشد – “بزرگترین ملکی که می شناسیم” ، با اجاره نامه “کوتاه مدت”.

[ad_2]

source