کتاب Tu seras enseignant, mon fils : Nouvelle édition

[ad_1]

حاجی تیرنو اسلیمان دیوپ ، معروف به “دین” ، چهره برجسته ای در سیستم آموزش سنگال است. وی در تحقق آرزوی پدرش به معلم مدرسه تبدیل شد و اجازه داد پسرش به جای کمک به اشغال موقعیتهایی که ممکن است او را در معرض وسوسه های پول قرار دهد ، به شکل گیری روحیه کودکان خردسال کمک کند. او به عنوان یک معلم و مدیر مدرسه و در کنار تجربه غنی به عنوان یک مقام ارشد استعمار و پس از استعمار به عنوان مدیر کابینه در آمادو محترمبو ، سپس علیون تال فعالیت درخشانی را انجام داد تا وقایع دسامبر 1962 که در آن تمایز داشت. شاهد

[ad_2]

source