کتاب Tunnels with In-situ Pressed Concrete Lining : Geotechnika – Selected Translations of Russian Geotechnical Literature 9

[ad_1]

این اصول اولیه روش پیشرفته ای است که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای ساخت تونل برای اهداف مختلف با آسترهای قالب دار فشار در سایت بوجود آمد. این شامل تجربه عملی در تونل زنی ، مبانی نظری و روشهای تجزیه و تحلیل این بوشها ، نیازهای خاص برای بتن ، روشهای عملیاتی ، سیستمهای تجهیزات و همچنین طرحهایی است که این نیازها را برآورده می کند و ارزیابی روش از جنبه های فنی و اقتصادی است. نسخه انگلیسی شامل یک نسخه تازه و به روز شده است.

[ad_2]

source