کتاب Turbulent Fluid Motion

[ad_1]

این کتاب جامع بر اساس معادلات ناویر-استوکس و سایر معادلات سیال است. راه حل های تحلیلی و عددی معادلات حرکت سیال را تفسیر می کند. عناوین تحت پوشش اختلالات و چگونگی ، چرایی و محل بروز آنها است. یک وسیله ریاضی برای عکاسی و مطالعه اختلال استفاده می شود. معادلات پیوستگی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اغتشاش. میانگین ، گروه و زمان و مکان هنگام استفاده در مقادیر آشفته. مسئله بسته شدن معادلات متوسط ​​و نمودارهای احتمالی بسته شدن. تجزیه و تحلیل فوریه و فرم طیفی معادلات متصل ، متوسط ​​و تأیید نشده ؛ دینامیک غیرخطی و نظریه هرج و مرج.

[ad_2]

source