کتاب Turkey’s Relations with the Middle East : Political Encounters after the Arab Spring

[ad_1]

این جلد به روابط سیاسی معاصر ترکیه و خاورمیانه می پردازد. با توجه به خیزش های عربی 2011 ، بحران سوریه ، تشدید تروریسم منطقه ای و اقدام به کودتای نظامی در ترکیه ، این گزارش نوسانات چشمگیر سیاست خارجی ترکیه را نسبت به کشورهای مهم خاورمیانه مانند ایران ، عربستان و مصر. سوریه و عراق. همکاران مشارکت عمیق ترکیه در امور منطقه ای خاورمیانه را تجزیه و تحلیل می کنند و همچنین به مواردی مانند تروریسم ، جنبش های اجتماعی و سیاسی و مبارزه برای حقوق اقلیت می پردازند. در حالی که این مشکلات به طور سنتی به عنوان موضوعات داخلی دیده می شدند ، این کتاب بعد فزاینده منطقه ای آنها و پیامدهای آنها را در امور خارجی ترکیه و کشورهای خاورمیانه روشن می کند.

[ad_2]

source