کتاب Twin Truths

[ad_1]

عکس حقیقت همیشه دروغ نیست .. حقیقت چیست؟ وقتی آن را می شنوید چگونه تشخیص می دهید؟ جنی و پیپا دوقلو هستند. مانند بسیاری از دوقلوها ، آنها اغلب می دانند که دیگری چه فکری می کند. آنها مکمل یکدیگر هستند. هنگامی که پپا ناپدید می شود ، جنی تنها می ماند تا به تنهایی با جهان روبرو شود ، زیرا سعی می کند بفهمد چه اتفاقی برای “نیمه دیگر” افتاده است. اما حقیقت این است که ، برای جنی ، این می تواند یک چیز لغزنده باشد.

[ad_2]

source