کتاب Two Guys and Me

[ad_1]

در روز تولد من ، دوستم مت موافقت كرد كه با مرد دیگری رابطه برقرار كند. من سالها این خیال را داشتم. هنگامی که او دوست پسر خود ، برایان را انتخاب کرد ، نه تنها من تجربه کردم که دو مرد همزمان من را راضی می کنند ، بلکه لذت دیدن رضایت آنها را نیز داشتم.

[ad_2]

source