کتاب Two Terminal Archaic/Early Woodland Sites in Central Michigan

[ad_1]

این جلد شامل تجزیه و تحلیل دو مکان ماقبل تاریخ در Gratiot County ، میشیگان است. نویسنده توصیفی از خصوصیات و مصنوعات هر دو سایت را ارائه می دهد و در مورد وابستگی فرهنگی بالقوه سایت ها ، که مربوط به Terminal Archaic / Early Woodland است ، بحث می کند.

[ad_2]

source