کتاب Tycho Brahe – The Nobel Astronomer – Including a History of Astronomy, a Biography of Brahe and His Discoveries

[ad_1]

این زندگی نامه قابل توجه تایکو براهه به زندگی و کار یکی از برجسته ترین مردان تاریخ نجوم می پردازد ، از اینکه چگونه او بینی خود را در یک دوئل از دست داد تا ارگ به یک رصدخانه علمی تبدیل شد و برای مردان دانشمند به مکه تبدیل شد. سراسر اروپا.

[ad_2]

source