کتاب Underdogs : Tooth and Nail

[ad_1]

سه هفته از وقایع آسیب پذیرها می گذرد. بریتانیایی ها همچنان در زندانهای بزرگ دیواری نیکلاس گرانت زندانی می شوند و زیر نظر بسیاری از سربازان شبیه سازی شده قهرمانان مدرسه خصوصی اواکنفولد آخرین شانس آزادی خود هستند و در نتیجه آخرین مأموریت خود ، گرانت مجبور به برنامه های خود را برای انگلیس و فراتر از آن تسریع کند. اوان ، کیت ، مک کورمیک و بقیه افراد آسیب پذیر باید با وحشت تحقیقات جدید خود مقابله کنند ، زیرا می دانند که این کار مخاطرات را به حداکثر می رساند. شکست در این نبرد نه تنها منجر به از دست دادن سربازان و دوستان ، بلکه در کل جنگ خواهد شد. احتمال زیاد وجود دارد ، آسیب پذیرها تقریباً قطعاً شکست خواهند خورد. اما آنها تمام عمر خود را صرف كاهش حقارت كردند و با توجه به شانس آنقدر زنده نماندند.

[ad_2]

source