کتاب Understanding Branding in Higher Education : Marketing Identities

[ad_1]

این کتاب نظریه انتقادی مارک ها در آموزش عالی را ارائه می دهد. نویسنده از آموزش عالی برای همه دفاع می کند و تحصیلات عالیه را به عنوان یک حقوق بشر برای رفاه و دموکراسی شهروندان ضروری می داند. در ابتدا ، این کتاب مفهوم میل را به عنوان مبانی تئوری برند معرفی می کند. نویسنده سپس از توضیحی در مورد مفهوم ارتباط مرتبط با تمایل به درک بیشتر ما از آموزش عالی به عنوان یک پروژه رهایی بخش استفاده می کند. فصل 4 هویت مارک را بررسی می کند ، که نشان داده شده است یک سرمایه گذاری گذشته نگر از برچسب است. از ریاضیات برای توضیح تئوری نامگذاری در شکل گیری هویت استفاده می شود. سرانجام ، نویسنده همچنین ایده هنرهای لیبرال را بررسی می کند و تحلیلی از گفتمان مردم نگاری و انتقادی دانشکده هنرهای لیبرال را ارائه می دهد.

[ad_2]

source