کتاب Understanding the Geocivilizational Aspect in the West : An Historical Look From a New Approach

[ad_1]

در دهه های اخیر اجماع بین المللی مبتنی بر الگوی غربی و رویکرد تمدنی آن طولی نکشید که نشانه های شکنندگی در برابر بحران های ساختاری ناشی از فشار به سمت جهانی سازی ناعادلانه را نشان داد. تردیدهایی که توسط دولت بسیار ناخوشایند این پروژه جهانی سازی و بحران های بزرگ جهانی ایجاد شده است ، مانند همه گیری جهانی Covid-19 ، که همه ملت ها را درگیر خود کرده است ، با این وجود شایسته مکث برای تأمل عمیق برای درک بهتر این وضعیت بی سابقه در تاریخ بشر است! در این مقاله ، من سهم مهم خود را در درک روند جدید تمدن بشری ارائه می دهم ، که با توجه به رویکرد “تمدن جغرافیایی” من به یک مدل منحصر به فرد برای همه ملت های معاصر تبدیل شده است ، و نگاهی روشن و آرام به دلایل تاریخی ارائه می دهم. تمدن بشری غربی های پیشرو.

[ad_2]

source