کتاب Underworld Lit

[ad_1]

در عین حال ، خنده دار و ترسناک ، Srikanth Reddy’s Underworld Lit جستجوی چندمنظوره در دنیای مردگان فرهنگ های مختلف است. این شعر منثور سریال پرماجرا از کلاس دانشگاه به مطب انکولوژیست به جهان افسانه ای تمدن مایا می رود و یک مکان داوری و تولد دوباره مصر باستان است که در حوادث روزمره ناخوشایند یک استاد ادبیات با زندگی خانوادگی و زندگی او قرار دارد. گزارش ناگهانی نابودی. دادگاه سلسله چینگ در چین و فراتر از آن – خوانندگان آزمون همراه با آزمونهای شیطانی. این احساس خانه ما را آشفته می کند زیرا ما را از طریق فرهنگ ها ، زبان ها ، میثاق ها و تغییر مرزهای بین زنده و مرده به عقب و جلو می برد.

[ad_2]

source