کتاب Undrowned : Black Feminist Lessons From Marine Mammals

[ad_1]

غیر معمول یک مراقبه به طول کتاب از جنبش های اجتماعی و کل گونه های ما است که بر اساس هدایت و تحول پستانداران دریایی برانداز است. پسر عموهای آبزی ما متزلزل ، وحشی ، محافظت از یکدیگر ، پیچیده ، درگیری و مبارزه برای زنده ماندن در شرایط استخراجی و نظامی گونه های ما به اقیانوس تحمیل کرده اند. گامبز از ترکیبی شگفت انگیز از شعر شاعرانه و مشاهده طبیعی برای نشان دادن آنچه می تواند به ما بیاموزد استفاده می کند ، نه ایجاد یک دستور کار خاص ، بلکه یک فضای آشکار برای سingال و تعجب. از رابطه بین نهنگ راست در معرض خطر انقراض ، Chinikook of Gumbas و اجداد برده گرفته تا روش هایی که در آن تغییر مکان باعث می شود درک ما از “بینایی” و عملکرد بصری تغییر کند ، این یک استفاده هوشمندانه از استعاره ها و مدل های طبیعی در خدمت عدالت اجتماعی.

[ad_2]

source