کتاب Une couronne à ma porte

[ad_1]

نویسنده با آگاهی از آینده جهان ، در آستان درهایی که نزدیک به آرزوها ، تهدیدها یا ترس های انسان است ، شاهدان گذشته و وعده های فردا را جمع می کند ، به شرطی که زبان به تنهایی بتواند امضا کند و مانند اتحادی که توسط حافظه ثبت شده مهر و موم کنید. اگر کسی بخواهد نصب خدا را ادامه دهد و با تاجی خالی از ستون تاجگذاری کند ، هیچ بحرانی ، هیچ جنگی ، هیچ فاجعه ای نباید بتواند این مهر و موم را بشکند.

[ad_2]

source