کتاب Une école d'architecture en confidence : Témoignage du directeur d'une école nationale supérieure d'architecture en province lointaine

[ad_1]

کلرمونت-فراند. مصائب یک مدرسه معماری کوچک که بسیار عالی گذشت ، متولد سال 1968 پس از برچیده شدن هنر École Nationale Supérieure des Beaux-Arts در پاریس. سرنوشت متقابل مدیر شرایط و م institutionسسه آموزش عالی ملی ، در یک شهرستان دور. شهادت شخصی ، به عنوان یک وظیفه به خاطر سپردن ، در مورد زندگی یک جامعه متحد و مواضع اتخاذ شده در مورد آموزش و تحقیق در معماری در فرانسه.

[ad_2]

source