کتاب Une societe autour de l'étranger est-elle possible ?

[ad_1]

ما مطالعه می کنیم که آیا دوگانگی بیگانه به عنوان یک گزینه یا دشمن در سیستم بین المللی ما تحت کنترل قدرت های بزرگ غربی منطقی است. هدف این کار قرار دادن دو رویکرد در منظر است. رویکرد فلسفی از یک سو و کاربرد سیاسی رویکرد مهمان نوازی از سوی دیگر. فراتر از مهمان نوازی کانتی ژاک دریدا مهمان نوازی مطلق و بدون قید و شرط فلسفی را ارائه می دهد ، قطع ارتباط با مهمان نوازی به معنای عام ، با قانون یا منشور مهمان نوازی. بنابراین آیا می توان به فکر جامعه ای سازمان یافته در اطراف پذیرش خارجی ها بود؟

[ad_2]

source