کتاب Une université pour apprendre à apprendre

[ad_1]

در این کتاب ، تحلیل خود به یک داستان تبدیل می شود و نویسنده داستان زندگی خود را آشکار می کند. در ماجراجویی کشف دانش ، حوادث بهم می پیوندند. تفکر انتقادی وی با رویارویی با زندگی واقعی و زندگی روزمره ، تعصبات و هنجارهای نهادی را از بین می برد. تمایل فراوانی برای به اشتراک گذاشتن عملکرد و پویایی اجتماعی پدیده یادگیری وجود دارد: یادگیری یادگیری. نویسنده ، به دور از مواجهه زمانی و یک پیاده روی توپوگرافی ، در دانشگاه پاریس 8 وینسن در سنت دنیس ، پیشرفت در اندیشه و شرایط پرورش و شکوفایی اندیشه وی را روایت می کند.

[ad_2]

source