کتاب Unfinished Business

[ad_1]

مایک الزورث در یک دقیقه زنده و سلامت بود و در لحظه دیگر درگذشت. فقط او واقعاً نمرده است – او یک شبح است. یکی با بسیاری از تجارت های ناتمام. او هرگز به همسرش نگفت كه قبول كرده است كه همجنسگراست. او هرگز به او نگفت که عاشقی مخفی دارد. او نتوانست به نازنینش بگوید که او را دوست دارد. حالا دیگر هیچ کاری نمی تواند مایک انجام دهد. و این تازه آغاز کار است! به زودی متوجه شد که می تواند به ارواح دیگر کمک کند تا از قلمرو ارواح خارج شوند و وارد نور شوند. پس چه چیزی او را به زمین گیر می دهد؟ اگر فقط راهی وجود داشت که او بتواند هر کاری را که اشتباه انجام می داد جبران کند و در پایان آنچه را که درست بود درست می کرد. و شاید ، فقط شاید ، آنجا.

[ad_2]

source