کتاب Waste Bioremediation :

[ad_1]

این کتاب در مورد تصفیه بیولوژیکی مواد زائد جامد و مایع ، از جمله راه حل های منطقه ای برای هند و همچنین کاربردهای مرتبط در سطح جهان ، بحث می کند. موضوعات تحت پوشش شامل کاهش آلاینده ها از طریق کمپوست ، محلول های زباله پالایشگاه های نفتی ، استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه زیستی ضایعات صنعتی و کاهش سمیت ، سلول های سوختی میکروبی و پلیمریزاسیون میکروبی است. این کتاب همچنین به بررسی جذب بیولوژیکی مواد معدنی و تصفیه بیولوژیکی شیرابه ، به ویژه در رابطه با تصفیه خاک و آب های زیرزمینی می پردازد. این یک منبع ارزشمند برای محققان ، متخصصان و سیاست گذاران است.

[ad_2]

source