کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification

[ad_1]

این کتاب یک دیدگاه و توضیح بصری در مورد نقش سیستم های بی سیم و پوشیدنی در زمینه رفلکسولوژی و واکنش راه رفتن ارائه می دهد. این مشاهدات در برنامه خود برای تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های رسانه قابل حمل برای تعیین کمیت پاسخ راه رفتن و رفلکسولوژی در زمینه یادگیری ماشین برای طبقه بندی تشخیصی و یکپارچه سازی با اینترنت اشیا و محاسبات ابری با هم دسته بندی شده اند. دیدگاه این کتاب از اولین کاربردهای جهانی این دستگاه ها مانند تلفن های هوشمند برای اندازه گیری واکنش راه رفتن و رفلکس ها تا وضعیت فعلی هنر در جهان است. دکتر Lomoyne چندین برنامه پیشگام را با استفاده از تلفن های هوشمند و دستگاه های رسانه قابل حمل برای اندازه گیری پاسخ و رفلکس های راه رفتن منتشر کرده است.

[ad_2]

source