کتاب Welfare Activities by New Religious Actors : Islamic Organisations in Italy and Switzerland

[ad_1]

این کتاب به منظور پرداختن به موضوعات کلی مربوط به مشارکت رفاه اجتماعی سازمان های اسلامی در اروپا ، یک بررسی مقایسه ای از فعالیت های رفاه اسلامی در مناطق شهری در سوئیس و ایتالیا را ارائه می دهد. سازمان یافته در ژنو ، میلان ، رم و زوریخ ؛ چهار شهر هنوز در ادبیات رفاه اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته اند. همچنین با گردآوری دو حوزه تحقیقاتی که بندرت با یکدیگر صحبت می کنند: تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی و نظریه فرصت های سیاسی ، فرصت ها و محدودیت های نهادی را که می توانند در فعالیت های اجتماعی مذهبی در سطح محلی و بین المللی تأثیر بگذارند ، بررسی می کند. برای جامعه شناسان ، مردم شناسان و مطالعات دینی که با جامعه سیاسی و سیاسی مسلمانان در اروپا و فعالیتهای اجتماعی سازمانهای اسلامی در کشورهای غربی سروکار دارند.

[ad_2]

source